Regulamin świadczenia usług szkoleniowych przez IB Coaching Izabela Boratyńska www.ibcoaching.pl

Informacje wstępne:

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z platformy szkoleniowej dostępnej pod adresem https://ibcoaching.pl, a w szczególności warunki i zasady dokonywania zakupów kursów/warsztatów i szkoleń dostępnych w ramach platformy oraz tryb reklamacyjny.

Właścicielem i administratorem platformy https://ibcoaching.pl jest IB Coaching Izabela Boratyńska  z siedzibą w 35-614 Rzeszów, ul. Św. Kingi 26/35,

Definicje:

Platforma – miejsce, w którym użytkownik, może dokonać zakupu kursu/warsztatu/szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego,

Usługodawca – IB Coaching Izabela Boratyńska z siedzibą w 35-614 Rzeszów, ul. Św. Kingi 26/35,

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, zamawiająca produkty i/lub usługi wskazane w poniższy sposób:

– Klient, który wypełnił formularz rejestracyjny zawierając tym samym Umowę z Usługodawcą i dokonał płatności za kurs, względnie osoba wskazana przez podmiot opłacający kurs/warsztat czy szkolenia, jako jego uczestnik.
– Klient, który dokonał zgłoszenia drogą elektroniczną (e-mail).
– Klient, który dokonał zgłoszenia telefonicznego i potwierdził drogą e-mail zgłoszenie,
odpowiadając na e-mail wysłany
przez właściciela/pracownika IB Coaching.
– Klient, który wypełnił kartę zgłoszenia i przesłał jej skan drogą e-mail.

Uczestnik szkolenia – zamawiający szkolenie lub uczestnik szkolenia wskazany w zgłoszeniu.

Kurs/warsztat/szkolenie – dostępny za pośrednictwem platformy zestaw jednostek szkoleniowych, które może Użytkownik/Kursant nabyć, wraz z jego planem i szczegółowym opisem.

Umowa – zaakceptowany i podpisany przez klienta formularz zgłoszeniowy wraz z niniejszym regulaminem.

1. Warunki rekrutacji i rejestracji.

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Usługodawca (IB Coaching Izabela Boratyńska z siedzibą w 35-614 Rzeszów, ul. Św. Kingi 26/35) świadczy usługi szkoleniowe.

2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z kursów, warsztatów, szkoleń płatnych i darmowych w ramach usług realizowanych przez IB Coaching jest zgłoszenie za pomocą dostępnych opcji zgłoszenia:

    – wypełnienie formularza „zgłoszenie on-line” co jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu,

    – przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia, co jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu,

    – wysłanie e-maila zawierającego zgłoszenie, co jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu,

   – zgłoszenie telefoniczne – potwierdzone e-maile, co jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

3. Klient oświadcza, że zapoznał się z formularzem oraz regulaminem, przyjmuje do wiadomości, że wspólnie stanowią one umowę pomiędzy klientem, a IB Coaching.

4. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia klient otrzymuje na wskazany w zgłoszeniu e-mail lub telefon.

5. Z chwilą wypełnienia formularza „zgłoszenie on line”, wysłaniem karty zgłoszenia, wysłaniem e-maila zawierającego zgłoszenie czy potwierdzenie e-mail zgłoszenia telefonicznego lub wysłanie zapytania następuje zapisanie Użytkownika na newsletter. Użytkownik/Kursant może zrezygnować z newslettera w każdym czasie poprzez wysłanie informacji na adres e-mail.

2. Warunki finansowe.

1. Zgłaszając udział w szkoleniu za pomocą dostępnych opcji zgłoszenia (patrz pkt.1.2 warunków zgłoszenia), zobowiązuję do uiszczenia umówionej opłaty za kurs/warsztat/szkolenie. Oplata następuję przelewem na konto IB Coaching: na postawie wystawionej faktury pro forma i potwierdzenia przyjęcie na szkolenie lub potwierdzeniu przyjęcia szkolenia do realizacji.

2. Fakturę pro forma klient otrzymuje razem w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia i stanowi ona załącznik do e-maila z potwierdzeniem zgłoszenia.

3. Opłatę za szkolenie uiszczamy zgodnie z terminem na wysłanej fakturze pro forma. Brak opłaty w terminie może spowodować wykreślenie Użytkownika z kursu/warsztatu/szkolenia.

4. Klient obowiązuje się zapłacić IB Coaching za zamówione produkty i/lub usługi kwotę w wysokości i terminie, określonym w formularzu. To samo dotyczy płatności ratalnej. W razie nie wywiązania się z obowiązku płatności którejkolwiek z rat w terminie wymagalności, całość pozostałej do uiszczenia kwoty staję się wymagalna w pierwszym dniu następującym po dniu płatności raty określonym w formularzu.

5. Płatności z tytułu wykonania niniejszej umowy powinny być dokonane w formie i w sposób wskazany w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

6. W przypadku zakupu szkolenia na rzecz osoby trzeciej, Klient jest zobowiązany poinformować tę osobę o postanowieniach Umowy, Regulaminu i szczegółach zakupionego szkolenia. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że poinformował o treści Regulaminu osobę trzecią, uzyskując jej akceptację w tym zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby trzeciej uczestniczącej w szkoleniu, zgodnie z pkt. 11.

3. Odstąpienie od umowy.

1. Klient może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy wymaga poinformowania IB Coaching na adres podany w pkt. 1.1 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@ibcoaching.pl o odstąpieniu od Umowy zakupu usługi i/lub produktów wymienionych w niniejszej Umowie. Odstępując od umowy Klient może skorzystać z formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. (Dz. U. Z 2014 poz. 287 z późn. zm.)

3. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, IB Coaching niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy IB Coaching zwróci klientowi wpłaconą kwotę w ciągu czternastu (14) dni od dnia otrzymania odstąpienia.

5. W przypadku nieuczestniczenia w zakupionym kursie/warsztacie/szkoleniu, które się odbyło w terminie zakupionym przez Klienta, Klient traci możliwość wzięcia udziału w tym kursie/warsztacie/szkoleniu, organizowanym przez IB Coaching w innym terminie. Ponadto IB Coaching nie ma obowiązku zwracanie uiszczonych opłat zgłoszonym uczestnikom.

4. Zmiana terminu wydarzenia.

1. Klient ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu kursu/warsztatu/szkolenia do 5 dni przed szkoleniem za dodatkową opłatą.

2. Przeniesienie terminu uzależnione jest od posiadania przez IB Coaching wolnych miejsc na kurs/warsztat/szkolenie.

3. W przypadku braku dodatkowych terminów danego kursu/warsztatu/szkolenia istnieje możliwość zmiany zakupionego kursu/warsztatu/szkolenia na inne dostępne w aktualnej ofercie IB Coaching, pod warunkiem wyrównania różnicy w cenach przez Klienta. Nadpłaty wynikające z zakupionych wcześniej szkoleń nie będą zwracane. O tym czy dany przypadek jest uzasadniony decyduje IB Coaching.

4. W przypadku zapisu na kurs/warsztat/szkolenie i nie stawienia się uczestnika – zapisana osoba/instytucja/firma pokrywa koszty niezależnie od czynników wpływających na nieobecność.

5. Zgłoszenie jest jednoznaczne z tym, że zgłaszający uiści opłatę za kurs/warsztat/szkolenie, co oznacza, że nie ma możliwość zwrotu wpłaconych środków i Uczestnik jest zobowiązany do opłacenia zamówionego kursu/warsztatu/szkolenia.

5. Anulowanie oraz zmiany usług przez IB Coaching.

1. IB Coaching może odwołać kurs/warsztat/szkolenie, z powodów niezawinionych przez IB Coaching oraz wystąpienia siły wyżej, w tym choroby prowadzącego, zawiadamiając o tym Klienta na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej.

2. W przypadku, o którym mowa powyżej, Klient jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w części dotyczącej odwołanego kursu/warsztatu/szkolenia oraz do żądania zwrotu kwoty wpłaconej za odwołane zajęcia w terminie trzydziestu (30) dni od chwili zawiadomienia o odwołaniu Wydarzenia.

3. IB Coaching zastrzega sobie prawo, zmiany daty, czasu, oraz miejsca kursu/warsztatu/szkolenia.

4. IB Coaching nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty poniesione przez Klientów związane z przełożeniem bądź odwołaniem kursu/warsztatu/szkolenia powstałych z powodów niezawinionych przez IB Coaching lub na skutek działania siły wyższej. IB Coaching nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione z tytułu przedpłat dokonanych na rzecz hotelu czy z tytułu dojazdu na szkolenie.

6. Przeniesienie prawa – zmiana uczestnika szkolenia.

1. Przeniesienie prawa, do skorzystania z zakupionego kursu/warsztatu/ szkolenia na wskazaną osobę możliwe jest pod warunkiem powiadomienia IB Coaching najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem kursu/warsztat/szkolenia.

2. Powiadomienie o, którym mowa w pkt. 6.1 powinno zawierać:
a) imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby zamierzającej przenieś prawa na inną osobę,
b) planowany termin wydarzenia,
c) imię i nazwisko numer telefonu oraz adres e-mail osoby, na którą przenoszone są prawa.

3. Powiadomienie o, którym mowa w punkcie w pkt. 6.1 i 6.2 powinno zostać dokonane za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@ibcoaching.pl

7. Własność intelektualna.

1. Prawa własności intelektualnej wykorzystywane podczas lub w związku z produktem i/lub usługą, są własnością IB Coaching. Prawa własności intelektualnej w tym zakresie nie są przenoszone na Klienta.

2. Materiały przekazane lub udostępnione Klientowi mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych i szkoleniowych. Klient nie ma prawa powielać materiałów oraz przekazywać materiałów, ani jakichkolwiek innych przedmiotów stanowiących własność intelektualną IB Coaching osobom trzecim.

3. Klient nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania przebiegu usługi za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i/lub obraz.

4. Klient może robić zdjęcia w czasie wydarzeń, w których sam uczestniczy. Zdjęcia te Klient może wykorzystywać tylko w celach prywatnych. W szczególności zaś Klient nie może wykorzystywać zrobionych zdjęć w celach komercyjnych.

5. Zabronione jest prowadzenie przez Klienta szkoleń o treści opartej na wiedzy zdobytej w trakcie wydarzeń, a także stosowanie podobnej do wydarzeń organizowanych przez IB Coaching formuły, czy scenariuszy.

8. Koszty dodatkowe.

Zamówienia dodatkowe jak parking, nocleg, kolacja itp. oraz sposób płatności za nie – ustalane są drogą elektroniczną indywidualnie z Klientem.

9. Klauzula poufności.

„Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy, w szczególności materiałów, dokumentów oraz informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych lub organizacyjnych otrzymanych lub uzyskanych od Zamawiającego w związku ze świadczeniem Usługi w szczególności danych osobowych i kontaktowych klientów, zwanych w dalszej części Umowy „Informacjami poufnymi”. Wykonawca jest uprawniony do przekazywania takich informacji swoim pracownikom i współpracownikom, gdy jest to niezbędne do prawidłowej realizacji umowy”.

10. Reklamacje

1. Klient ma prawo składania reklamacji usługi szkoleniowej, jeżeli nie została ona zrealizowana zgodnie z ofertą szkolenia otwartego lub umową szkolenia zamkniętego.

2. Reklamacja szkolenia zostanie uwzględniona wyłącznie, jeżeli średnia ocen z danej usługi szkoleniowej jest niższa niż 2.5 w skali od 1 do 6 punktów uzyskanej z ankiety oceny szkolenia, zarówno otwartego jak i zamkniętego. Aby uniknąć subiektywnej oceny poszczególnych uczestników szkoleń zaniżających ogólną średnią ocen, wzięte pod uwagę zostaną oceny wszystkich uczestników danego szkolenia, co pozwoli na jego obiektywną ocenę. Reklamacja nie zostanie zatem uwzględniona, w przypadku, gdy średnia ocen ze szkolenia w ankiecie szkoleniowej wynosi równo lub powyżej 2.5, niezależnie od oceny osoby składającej reklamację. Szczegóły w regulaminie reklamacji.

11. Zgoda na wykorzystanie wizerunku.

1. Wyrażam zgodę na warunkach określonych w niniejszym oświadczeniu, do utrwalenia, wykorzystania i rozpowszechniania mojego wizerunku w celach reklamowych przez firmę IB Coaching.

2. Powyższa zgoda jest niczym nieograniczona (w tym czasowo i terytorialnie) oraz upoważnia firmę do wielokrotnej publikacji oraz wykorzystania zdjęć na wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, na których utrwalony jest wizerunek Oświadczającego.

3. Oświadczający niniejszym udziela firmie IB Coaching upoważnienia do udzielania, w imieniu Oświadczającego, zezwolenia na wykorzystywanie wizerunku Oświadczającego utrwalonego na fotografiach na warunkach określonych niniejszym oświadczeniem, innym podmiotom dowolnie wybranym przez firmę (np. fotografowi, grafikowi, itp.)

4. Firmie przysługuje wyłączne prawo decydowania o formie i czasie wykorzystywania wizerunku Oświadczającego – w całości lub ewentualnie w postaci dowolnych fragmentów.

5. Rozpowszechnianie wizerunku zgodnie z niniejszym oświadczeniem woli nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Oświadczającego, ani jakiejkolwiek osoby trzeciej wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

6. W przypadku zamiaru odwołania niniejszego zezwolenia zobowiązuję się do uprzedniego pokrycia wszelkich kosztów, które wiążą się z odwołaniem mojej zgody (m.in. kosztów wykonania i korekcji fotografii).

7. W sprawach spornych zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego, pod jurysdykcją sądów polskich.

12. Dane osobowe i przetwarzanie danych.

1. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane na potrzeby realizacji przebiegu całego procesu rekrutacji, nauki, walidacji, certyfikacji oraz w celach archiwalnych.

2. Podanie wszystkich danych jest konieczne do przesłania formularza „zgłoszenia on-line”.

3. Podanie niepoprawnych danych powoduje wystawienie błędnego dokumentu.

4. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Administratorem danych osobowych w myśl Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) jest IB Coaching Izabela Boratyńska z siedzibą w 35-614 Rzeszów, ul. Św. Kingi 26/35.

6. Akceptując niniejszy regulamin klient i uczestnicy szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez
IB Coaching Izabela Boratyńska z siedzibą w 35-614 Rzeszów, ul. Św. Kingi 26/35, na potrzeby całego procesu kształcenia, zamówionych materiałów w platformie oraz działalności Usługodawcy, zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, treść zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IB Coaching Izabela Boratyńska z siedzibą w 35-614 Rzeszów, ul. Św. Kingi 26/35, e-mail: kontakt@ibcoaching.pl, tel. 533 889 000 (dalej jako IB Coaching) w celu korzystania z prowadzonej przez IB Coaching usługi i w tym celu podaję swój adres e-mail. Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadoma/świadom, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi IB Coaching.

7. Akceptując niniejszy regulamin Kursant/Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych drogą elektroniczną (adres e-mail) w celach marketingowych w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych i ofert, otrzymywanie artykułów i innych bezpłatnych materiałów szkoleniowych, kodów rabatowych na wybrane produkty w sklepie online, oferty specjalne dla wybranych klientów i inne informacje handlowe na podstawie art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

8. Wyrażenie zgody na postanowienia formularza i regulaminu są równoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby uczestniczącej w wydarzeniu, w tym za pomocą aparatu fotograficznego oraz umieszczenia jego wizerunku we wszelkich materiałach cyfrowych oraz drukowanych, w celu prowadzanie działalności informacyjnej, marketingowej, w tym na profilu Facebook, Instagram, LinkedIn IB Coaching, a także na wszelkich innych portalach elektronicznych. Więcej w polityce prywatności.